Pre záujemcov — Odvlhčovače - tepelné čerpadlá

 
 
 

Otázky a odpovede

Aké množstvo vodnej pary sa odparuje z hladiny bazéna?
 
Napríklad z bazéna o rozmeroch 8 x 4 metre, vyhrievaného na 24 – 28 °C a s teplotou priestoru 25 – 29 °C sa za hodinu vyparí až 4 – 6 litrov vody! Aby bol odpar čo najnižší, okrem zakrytia bazéna mimo doby kúpania je potrebné dohliadať aj na správny pomer teploty vody a vzduchu. Teplota vzduchu by mala byť o 1 až 2 °C vyššia. Ak sa, táto podmienka nedodrží odpar môže až niekoľkonásobne vzrásť.
Ako odstraňujú odvlhčovače vlhkosť zo vzduchu?
 
Na odvlhčenie bazénových miestností sa používajú kondenzačné odvlhčovače. Tieto do seba nasávajú vlhký vzduch, ktorý je v nich ochladený pod rosný bod a kedy zo vzduchu skondenzuje voda. Kvapky vody sú potom odvádzané do kanalizácie. Odvlhčený a následne ohriaty vzduch je privádzaný späť do miestnosti. Tieto typy prístrojov dokážu spravidla dosiahnuť v miestnosti minimálnu relatívnu vlhkosť 40 percent.
Prečo je výhodnejšie použiť odvlhčovač ako odvádzať vlhký vzduch do vonkajšieho prostredia?
 
Rovnaké množstvo vzduchu, ktoré sa odvedie z bazénovej haly do vonkajšieho prostredia, je potrebné do bazénovej haly aj priviesť. V zime treba privádzaný vonkajší vzduch ohriať z teploty -10°C na + 30°C. Ohriať vzduch o 40°C je energeticky veľmi náročné. Napríklad na ohriatie vzduchu s prietokom 750 m3/h o 40°C je potrebný vykurovací výkon až 10 kW. Aj v prípade ohrievania privádzaného vzduchu odvádzaným vzduchom v rekuperátore (v zariadení na spätné získavanie tepla), treba ešte privádzaný vzduch dokurovať. Ak v našom prípade uvažujeme s použitím rekuperátora s účinnosťou až 70% (účinnosť rekuperácie nad 60% sa považuje za veľmi dobrú) treba ešte privádzaný vzduch dokurovať s vykurovacím výkonom až 3 kW. K prevádzkovým nákladom treba pripočítať aj el. príkon rekuperátora, ktorý v našom prípade je 400W. Odvlhčovač s prietokom cirkulačného vzduchu 750 m3/h na dosiahnutie rovnakého odvlhčovacieho výkonu potrebuje el. príkon len 1 kW. Okrem toho odvlhčovač vracia späť do miestnosti kondenzačné teplo, ktorým ohrieva vzduch o 3 až 5°C. Takže odvlhčovanie s odvlhčovačom je 3,4 krát lacnejšie ako odvlhčovanie s dobrým rekuperátorom a 10,4 krát lacnejšie ako odvlhčovanie priamou výmenou vzduchu v bazénovej hale.
Ako vybrať vhodný odvlhčovač?
 
Výber odvlhčovača a jeho výkonu súvisí najmä s veľkosťou odvlhčovaného priestoru, vnútornej teploty, vlhkosti a požadovanej doby, za ktorú má byť priestor odvlhčený. Všeobecne platí, že čím vyšší výkon, tým kratšia je doba celého procesu odvlhčovania. Je dôležité tiež hodnotiť výkon ventilátora, kedy doba, za ktorú prístroj vymení objem vysušeného vzduchu hrá tiež veľmi dôležitú úlohu. Znova platí, že čím je vyšší výkon, tým je proces efektívnejší.
Aké technické údaje si treba pri odvlhčovačoch všímať?
 
V prvom rade si treba všímať údaje o odvlhčovacom výkone pri požadovanej vlhkosti a prevádzkovej teplote. Tieto parametre sú navzájom previazané a udávajú výkonovú charakteristiku odvlhčovača. Prevádzková teplota býva väčšinou 30°C a optimálna požadovaná vlhkosť je 60% r.v.. Niektorí výrobcovia, aby zmietli zákazníka, úmyselne uvádzajú odvlhčovací výkon len pri vyššej 70% alebo až 80% r.v. vzduchu, kedy môže byť odvlhčovací výkon až o 50% vyšší ako pri 60% r.v. Zákazník, ktorý túto poznámku (poväčšine písanú malými písmenami) prehliadol, potom porovnával jablká s hruškami. Ak sa nesprávne rozhodol mohol po nainštalovaní zistiť, že odvlhčovač síce pracuje, ale požadovaný efekt sa nedostavil.
Obdobne si treba všímať príkon prístroja samozrejme v rovnakej výkonovej triede a pri rovnakých prevádzkových podmienkach.
Pri porovnávaní hlučnosti doporučujeme si všímať údaj o hlučnosti, udávaný ako hladina akustického tlaku "dB(A)" a vzdialenosť z akej bola hodnota nameraná. Je veľký rozdiel medzi meraním hlučnosti zo vzdialenosti 1 m alebo 5 m. Niektorý z predajcov zámerne neuvádzajú za akých podmienok je táto hodnota nameraná. V neposlednom rade si treba samozrejme všímať aj vzhľad a rozmery.
Kde umiestniť odvlhčovač?
 
Kompaktné odvlhčovače sa umiestňujú priamo v bazénovej hale. Odporúčame ich umiestniť tak, aby prúd suchého odvlhčeného vzduchu prúdil priamo na okná alebo iné chladné plochy, na ktorých najčastejšie kondenzuje voda. Je nutné, aby vzduch nesmeroval na hladinu bazénu. V takomto prípade by značne zvyšoval odparovanie vody z povrchu bazénu. Pre zabezpečenie maximálnej účinnosti odvlhčovania a dosahu prúdu vzduchu do hĺbky priestoru má byť odvlhčovač umiestnený cca 30 cm pod stropom. U komfortnejších kanálových riešení, s odvlhčovačom umiesteným v samostatnej strojovni, sa rovnomerné prúdenie upraveného vzduchu zvyčajne zabezpečuje podlahovými štrbinami pozdĺž celej šírky okien.
Nestačí mi len odvlhčovač? Prečo treba zakrývať aj vnútorný bazén?
 
Veľa laikov sa domnieva, že problematika zakrývania sa týka len vonkajších bazénov. To však nie je pravda. Zakrytím vnútorného bazéna je možno ušetriť až 30 – 40 % spotreby energií. Zo zakrytého bazéna sa voda o poznanie menej odparuje. Netreba ju tak často dopúšťať a dopĺňať drahé chemikálie. Možno tiež ušetriť energiu na odvlhčenie. Odvlhčovač bude v chode oveľa menej, a teda aj dlhšie vydrží. Takže ideálna je kombinácia odvlhčovacieho zariadenia a prekrytia hladiny.
Ako predĺžiť bezporuchovú životnosť zariadenia?
 
Zníženie prevádzkových nákladov a predĺženie životnosti zariadenia. Zabezpečiť v miestnosti dostatočnú teplotu (min. o 2 °C vyššiu ako teplota vody), aby nedochádzalo k zvýšenému odparu vody.
Aká je údržba a ako sa treba starať o odvlhčovač?
 
Pravidelnou údržbou možno predĺžiť životnosť odvlhčovače. Potrebné je čistenie zvonku od prachu a iných nečistôt. Raz ročne odobrať kryt zariadenia a skontrolovať vnútro odvlhčovača. Povysávať hlavne výmenníky. Skontrolovať, či nedošlo k zapchatiu hadičky pre odvod kondenzátu.
Čo robiť pri dlhodobom nepoužívaní bazéna?
 
V čase nepoužívania bazénu odporúčame bazénovú hladinu zakrývať. Pri dlhodobom nepoužívaní bazénu znížte teplotu bazénovej vody.
Aké technické detaily treba zvládnuť pri riešení bazénovej haly?
 
Moment, keď sa vlhkosť zo vzduchu začne skvapalňovať, sa volá rosný bod. Napríklad v prípade bazénu vykurovaného na 28° C a s relatívnou vlhkosťou 65 % je rosný bod 20,6° C. A každá stena priestoru, ktorá má mať nižšiu teplotu, sa orosí. Preto je potrebné dostatočne izolovať všetky tepelné mosty a použiť kvalitné okná.
Ako udržiavať náklady na prevádzku vnútorného bazéna na najnižšej úrovni?
 
Neurobte chybu pri nastavení príliš nízkej úrovne požadovanej vlhkosti. Mohlo by sa stať, že by zariadenie išlo nepretržite. Správne by mala byť nastavená vlhkosť v rozsahu 55 až 65% r.v. Znižovanie vlhkosti pod zmienenú hranicu z hľadiska ochrany stavby je nie potrebné a vedie k zbytočne zvýšenej spotrebe el. energie.
Je možné odvlhčovacie zariadenie upraviť aj na vykurovanie?
 
Áno, do zariadenia je možné namontovať tzv. teplovodnú vložku, ktorá v súčinnosti s ventilátorom bude pracovať ako fan-coil. Teplovodná vložka sa pripája na teplovodný vykurovací systém, pokiaľ možno s čo najvyššou teplotou vody. Umiestnením vykurovacieho telesa do odvlhčovača možno znížiť počet potrebných radiátorov v bazénovej hale. Zariadenie slúži len ako doplnkový zdroj tepla (na temperovanie).
Je možné do zariadenie prisávať aj čerstvý vzduch z vonkajšieho prostredia?
 
Áno, niektoré odvlhčovače umožňujú možnosť prisávania čerstvého vzduchu z vonkajšieho prostredia. S prisávaním vonkajšieho vzduchu sa to však nemá preháňať, nakoľko tento vzduch v zime treba aj zohrievať. Netreba zabúdať na to, že min. rovnaké množstvo už zohriateho vzduchu sa musí z bazénovej haly aj odsať do vonkajšieho prostredia. Je to dôležité preto, aby v bazénovej hale nenastal pretlak a nešíril sa chlórový zápach do priľahlých obytných miestností. Aby sa vyhovelo hygienickým požiadavkám a zároveň sa zbytočne nezvyšovali prevádzkové náklady, je optimálne prisávať 10 m3/h na 1m2 vodnej hladiny.

 
 
 
Vlhkosť nemusí byť problém