Quality And Certification

Kvalita a certifikáty

V spoločnosti Microwell sme presvedčení o potrebe neustáleho zdokonaľovania našej práce, zlepšovania našich procesov a produkcie našich výrobkov, ktoré prekračujú potreby našich klientov. Motivácia na zveľadovanie existujúcich a prekračovanie priemeru je to, čo nás determinuje a odlišuje od našich konkurentov. Iba poskytovaním vynikajúcej práce a spoľahlivých produktov môžeme naďalej zotrvať v čele ako inovatívny, spoľahlivý a dôveryhodný partner v tomto odvetví.

Usilujeme sa o dlhodobý úspech, a preto budeme stavať na základoch kvality vo všetkých fázach podnikania a pracovných aspektoch.

  • Zosúladenie potrieb zákazníkov s našimi silnými stránkami
  • Neustále zlepšovanie produktov a procesov
  • Investície do nových technológií
  • Rozvoj, posilnenie a podpora členov tímu
  • Zaobchádzanie zo všetkými členmi tímu ako s partnermi; s úctou a rešpektom
  • Implementácia kontroly procesov, zariadení, systémov a kontrola kvality

RIADENIE KVALITY

Politika kvality Microwell je definovaná v súlade s medzinárodnou normou STN EN ISO 9001: 2001 získanou prvýkrát v roku 2009, po ktorej nasledovala recertifikácia v roku 2013 a najnovšie v roku 2017.

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT

Sme hrdí na to, že sme držiteľmi certifikátu systému environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001: 2005, ktorý bol získaný v roku 2011 a bol úspešne obhájený v roku 2017.

RIADENIE V OBLASTI ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI

Spoločnosť Microwell splnila všetky požiadavky a získala certifikát systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001: 2009 v roku 2013 a bol znovu získaný v roku 2017.

Všetky naše výrobky boli samostatne testované na označenie zhody CE pre výrobky predávané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.