Quality And Certification

Kvalita a certifikáty

V spoločnosti Microwell sme presvedčení o potrebe neustáleho zdokonaľovania našej práce, zlepšovania našich procesov a produkcie našich výrobkov, ktoré prekračujú predstavy našich klientov. Motivácia na zveľaďovanie existujúcich požiadaviek a prekračovanie priemeru je to, čo nás determinuje a odlišuje od našich konkurentov. Iba poskytovaním vynikajúcej práce a spoľahlivých produktov môžeme naďalej zotrvať v čele ako inovatívny, spoľahlivý a dôveryhodný partner v tomto odvetví.

Usilujeme sa o dlhodobý úspech, a preto staviame na základoch kvality vo všetkých fázach podnikania a pracovných aspektoch.

  • Zosúladenie potrieb zákazníkov s našimi silnými stránkami.
  • Neustále zlepšovanie produktov a procesov.
  • Investície do nových technológií.
  • Rozvoj, posilnenie a podpora členov tímu.
  • Zaobchádzanie so všetkými členmi tímu ako s partnermi - s úctou a rešpektom.
  • Implementácia kontroly procesov, zariadení, systémov a kontrola kvality.

RIADENIE KVALITY

Politika kvality Microwell je definovaná v súlade s medzinárodnou normou STN EN ISO 9001: 2001, podľa ktorej sa v roku 2009 v rámci celej spoločnosti vybudoval a certifikoval systém manažérstva kvality.

Opakovaná úspešná recertifikácia je dôkazom, že spoločnosť Microwell operuje v prostredí v súlade s aktuálne platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie, akceptujúc nielen nevyhnutné legislatívne požiadavky, ale aktívne pristupujúc k prevencii a maximálnemu dodržiavaniu predpisov o kvalite produktu.

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT

Sme hrdí na to, že sme držiteľmi certifikátu systému environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001: 2005, ktorý bol získaný v roku 2011 a bol úspešne obhájený v roku 2019.

Týmto sme sa zaviazali k zvyšovaniu environmentálnej bezpečnosti pri triedení a manipulácii s odpadmi, zlepšovaniu kvality pracovného a životného prostredia organizácie Microwell, s.r.o., zefektívneniu a zosúladeniu využívania surovinových a materiálových zdrojov, investíciám a technologickému rozvoju, ktoré svojou podstatou napĺňajú význam globálnej koncepcie TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA, resp. myšlienky “MYSLI GLOBÁLNE - KONAJ LOKÁLNE“.

RIADENIE V OBLASTI ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI

Spoločnosť Microwell splnila všetky požiadavky a získala certifikát systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001: 2009 v roku 2013, ktorý bol znovu získaný v roku 2017.

OHSAS 18001 bol nahradený 14.11.2019 pri recertifikačnom audite certifikátom ISO 45001.

Všetky naše výrobky boli samostatne testované na označenie zhody CE pre výrobky predávané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.