Quality And Certification

Kvalita a certifikáty

V spoločnosti Microwell sme presvedčení o potrebe neustáleho zdokonaľovania našej práce, zlepšovania našich procesov a produkcie našich výrobkov, ktoré prekračujú predstavy našich klientov. Motivácia na zveľaďovanie existujúcich požiadaviek a prekračovanie priemeru je to, čo nás determinuje a odlišuje od našich konkurentov. Iba poskytovaním vynikajúcej práce a spoľahlivých produktov môžeme naďalej zotrvať v čele ako inovatívny, spoľahlivý a dôveryhodný partner v tomto odvetví.

Usilujeme sa o dlhodobý úspech, a preto staviame na základoch kvality vo všetkých fázach podnikania a pracovných aspektoch.

  • Zosúladenie potrieb zákazníkov s našimi silnými stránkami.
  • Neustále zlepšovanie produktov a procesov.
  • Investície do nových technológií.
  • Rozvoj, posilnenie a podpora členov tímu.
  • Zaobchádzanie so všetkými členmi tímu ako s partnermi - s úctou a rešpektom.
  • Implementácia kontroly procesov, zariadení, systémov a kontrola kvality.

RIADENIE KVALITY

Politika kvality Microwell je definovaná v súlade s medzinárodnou normou STN EN ISO 9001: 2001, podľa ktorej sa v roku 2009 v rámci celej spoločnosti vybudoval a certifikoval systém manažérstva kvality. Následné recertifikácie v roku 2013 a najnovšie v roku 2017 iba potvrdili správne zvolenú cestu vedením spoločnosti.

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT

Sme hrdí na to, že sme držiteľmi certifikátu systému environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001: 2005, ktorý bol získaný v roku 2011 a bol úspešne obhájený v roku 2017.

RIADENIE V OBLASTI ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI

Spoločnosť Microwell splnila všetky požiadavky a získala certifikát systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001: 2009 v roku 2013, ktorý bol znovu získaný v roku 2017.

Všetky naše výrobky boli samostatne testované na označenie zhody CE pre výrobky predávané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.