Quality And Certification

Kvalita a certifikácia

V spoločnosti Microwell sme presvedčení o potrebe neustáleho zdokonaľovania našej práce, zlepšovania našich procesov a produkcie našich výrobkov, ktoré prekračujú predstavy našich klientov. Motivácia na zveľaďovanie existujúcich požiadaviek a prekračovanie priemeru je to, čo nás determinuje a odlišuje od našich konkurentov. Iba poskytovaním vynikajúcej práce a spoľahlivých produktov môžeme naďalej zotrvať v čele ako inovatívny, spoľahlivý a dôveryhodný partner v tomto odvetví.

POLITIKA KVALITY

Politika kvality organizácie MICROWELL, spol. s r. o. vyjadruje jednoznačný zámer poskytovať kvalitné produkty s cieľom spĺňať požiadavky zákazníkov, stabilizovať pozíciu spoločnosti na trhu a zabezpečiť jej ďalší rozvoj.

Pre dosiahnutie tohto zámeru plánujeme nasledovné:

 1. Plniť požiadavky kladené na produkt zákazníkom, neustále zlepšovať kvalitu produktu a zvyšovať spokojnosť zákazníkov.
 2. Neustále zlepšovať výkonnosť organizácie a efektívnosť riadenia spoločnosti.
 3. Chrániť životné prostredie a zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci.
 4. Rozvíjať ľudský potenciál, zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov.
 5. Zdokonaľovať Systém manažérstva kvality.

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Základnými princípmi Environmentálnej politiky organizácie MICROWELL, spol. s.r.o. s nadväznosťou na všetky dokumenty záväzného charakteru sú:

 1. Udržiavať a rozvíjať systém environmentálneho manažérstva založený na požiadavkách normy ISO 14001 so zohľadnením environmentálnych právnych predpisov platných v SR a iných environmentálnych požiadaviek prijatých organizáciou MICROWELL, spol. s.r.o.
 2. Aktívnou prevenciu a sústavným zlepšovaním procesov minimalizovať nepriaznivé dopady výrobných činností, výrobkov a služieb na životné a pracovné prostredie.
 3. Zohľadňovať environmentálne aspekty pri nákupe vstupných surovín, materiálov, energií a služieb a tiež pri zavádzaní nových procesov a technológií.
 4. Zvyšovať environmentálne povedomie všetkých zamestnancov.

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pri realizácii svojich podnikateľských aktivít využíva spoločnosť MICROWELL s.r.o. skúsenosti svojich zamestnancov. Vychádza pritom z ich angažovanosti, znalosti problematiky a riadiacich schopností v zhode so základným zameraním firmy.

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje:

 1. Rešpektovať všetky legislatívne a iné požadavky BOZP a integrovať ich do riadenia spoločnosti.
 2. Identifikovať, analyzovať a posudzovať riziká súvisiace s pracovnou činnosťou a sústavne a trvale zlepšovať system BOZP.
 3. Vytvárať bezpečné a zdravie neohrozujúce pracovné podmienky.
 4. Rozvíjať odbornú prípravu a zvyšovať povedomie zamestnancov o zásadách BOZP, aby to viedlo k bezpečnej práci, ochrane zdravia.
 5. Vydávať pravidlá a pokyny na zaistenie BOZP v súlade so zákonnými predpismi
 6. Informovať zamestnancov a zástupcov zamestnancov o stave zaistenia BOZP, hľavne v oblasti eliminácie rizík na pracoviskách.
 7. Udržiavať a neustále zlepšovať systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s účasťou všetkých zamestnancov.

Usilujeme sa o dlhodobý úspech, a preto staviame na základoch kvality vo všetkých fázach podnikania a pracovných aspektoch.

Zosúladenie potrieb zákazníkov s našimi silnými stránkami.

Neustále zlepšovanie produktov a procesov.

Investície do nových technológií.

Rozvoj, posilnenie a podpora členov tímu.

Zaobchádzanie so všetkými členmi tímu ako s partnermi - s úctou a rešpektom.

Implementácia kontroly procesov, zariadení, systémov a kontrola kvality.

Microwell Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch.

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.